Váš kulturní partner

 Andreja_Stojkovic

For Prague

Our small publishing house focused on the publication of translated literature from the Western Balkans. It was initially founded and directed the commercial activities, in close relation with firms from Croatia and Slovenia, which are moved around their business into new markets, and than For Prague profiled for the issue of translation of literary works by authors from the former Yugoslavia.

For Prague Ltd. with an experienced and reputable external partners, performing the entire process of publishing a book: the editorial policy, election of appropriate translators, through prepress, graphic planning, printing and author book promotion up to delivery circulation most distinguished Czech distribution network. In addition to keeping accounting jobs, according to the current Czech legislation. In addition, the publisher used his contacts in the Western Balkans to promote new titles published in the areas inhabited by national minorities of Czechs and Slovaks, primarily in Croatia, and Serbia, and Bosnia and Herzegovina.

O nás

Naše malé nakladatelství se zaměřuje na publikování překladů literatury ze západního Balkánu.
To bylo zpočátku založil a řídil obchodní činnost, v úzké spolupráci s firmami z Chorvatska a Slovinska, které se pohybují kolem své podnikání na nové trhy, a než pro Prahu profilovaný pro vydání překladu literárních děl autorů z bývalé Jugoslávie.
Pro Prague sro se zkušeným a renomovaných externích partnerů, provádí celý proces vydání knihy: redakční politiky, volbě vhodných překladatelů, přes předtiskové přípravy, grafické plánování, tisk a propagace autor knihy až po dodání oběhového nejvýraznější český distribuční sítě , Kromě udržování účetních pracovních míst, podle aktuální české legislativy. Kromě toho, vydavatel využil svých kontaktů na západním Balkáně, aby podporovaly nové tituly publikované v oblastech obývaných národnostními menšinami Čechů a Slováků, především v Chorvatsku a Srbsku a Bosně a Hercegovině.

Kontakt

FOR PRAGUE s.r.o.

Milady Horákové 600/38
170 00 Praha 7
Česká republika

IČ: 636 76 095
DIČ: CZ63676095

Mgr. Andreja Stojković
miasto@centrum.cz
tel.: +420 608 299 222
+420 723 771 760